thong ke xo so

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê xổ số Gia Lai trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Gia Lai

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (0) 13/07/2018 01 (1) 07/09/2018
02 (0) 03/08/2018 03 (0) 13/07/2018
04 (1) 21/09/2018 05 (2) 07/09/2018
06 (2) 14/09/2018 07 (0) 17/08/2018
08 (1) 07/09/2018 09 (0) 27/07/2018
10 (1) 21/09/2018 11 (0) 10/08/2018
12 (1) 31/08/2018 13 (2) 21/09/2018
14 (0) 17/08/2018 15 (0) 10/08/2018
16 (0) 20/07/2018 17 (1) 14/09/2018
18 (1) 24/08/2018 19 (1) 14/09/2018
20 (2) 31/08/2018 21 (1) 31/08/2018
22 (1) 24/08/2018 23 (5) 14/09/2018
24 (0) 17/08/2018 25 (0) 20/04/2018
26 (1) 24/08/2018 27 (0) 10/08/2018
28 (1) 14/09/2018 29 (1) 24/08/2018
30 (0) 29/06/2018 31 (1) 24/08/2018
32 (0) 20/07/2018 33 (0) 06/07/2018
34 (2) 21/09/2018 35 (0) 06/07/2018
36 (0) 17/08/2018 37 (1) 14/09/2018
38 (0) 03/08/2018 39 (0) 17/08/2018
40 (4) 21/09/2018 41 (1) 07/09/2018
42 (3) 21/09/2018 43 (3) 14/09/2018
44 (1) 14/09/2018 45 (0) 17/08/2018
46 (0) 03/08/2018 47 (2) 14/09/2018
48 (0) 08/06/2018 49 (0) 27/04/2018
50 (0) 06/07/2018 51 (1) 07/09/2018
52 (2) 21/09/2018 53 (1) 31/08/2018
54 (0) 27/04/2018 55 (0) 10/08/2018
56 (0) 16/03/2018 57 (0) 15/06/2018
58 (1) 07/09/2018 59 (2) 07/09/2018
60 (1) 31/08/2018 61 (2) 14/09/2018
62 (1) 31/08/2018 63 (2) 14/09/2018
64 (2) 24/08/2018 65 (0) 22/06/2018
66 (0) 13/07/2018 67 (1) 21/09/2018
68 (2) 24/08/2018 69 (1) 31/08/2018
70 (1) 21/09/2018 71 (1) 31/08/2018
72 (2) 14/09/2018 73 (1) 31/08/2018
74 (0) 08/06/2018 75 (0) 27/07/2018
76 (1) 21/09/2018 77 (2) 21/09/2018
78 (0) 13/07/2018 79 (1) 24/08/2018
80 (0) 13/07/2018 81 (2) 21/09/2018
82 (0) 06/07/2018 83 (0) 13/04/2018
84 (0) 11/05/2018 85 (1) 21/09/2018
86 (3) 21/09/2018 87 (0) 13/04/2018
88 (0) 10/08/2018 89 (1) 24/08/2018
90 (0) 17/08/2018 91 (1) 21/09/2018
92 (0) 17/08/2018 93 (2) 14/09/2018
94 (1) 14/09/2018 95 (1) 07/09/2018
96 (1) 07/09/2018 97 (2) 07/09/2018
98 (2) 21/09/2018 99 (1) 24/08/2018
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 23 5 lần ra

Cặp số 40 4 lần ra

Cặp số 42 3 lần ra

Cặp số 43 3 lần ra

Cặp số 86 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 51 7 lần ra

Cặp số 23 6 lần ra

Cặp số 43 6 lần ra

Cặp số 07 5 lần ra

Cặp số 20 4 lần ra

Cặp số 40 4 lần ra

Cặp số 42 4 lần ra

Cặp số 52 4 lần ra

Cặp số 86 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 51 13 lần ra

Cặp số 40 11 lần ra

Cặp số 42 11 lần ra

Cặp số 20 10 lần ra

Cặp số 27 10 lần ra

Cặp số 43 10 lần ra

Cặp số 53 10 lần ra

Cặp số 66 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
51 13 07/09/2018
40 11 21/09/2018
42 11 21/09/2018
20 10 31/08/2018
27 10 10/08/2018
43 10 14/09/2018
53 10 31/08/2018
66 10 13/07/2018
59 9 07/09/2018
64 9 24/08/2018
09 8 27/07/2018
11 8 10/08/2018
23 8 14/09/2018
24 8 17/08/2018
41 8 07/09/2018
52 8 21/09/2018
78 8 13/07/2018
90 8 17/08/2018
07 7 17/08/2018
16 7 20/07/2018
32 7 20/07/2018
39 7 17/08/2018
45 7 17/08/2018
62 7 31/08/2018
74 7 08/06/2018
86 7 21/09/2018
89 7 24/08/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số gia lai.