CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

26(2 lần) 78(2 lần) 98(2 lần) 00(1)lần 02(1)lần 09(1)lần 12(1 lần) 22(1 lần)

Trong 60 ngày

26(3 lần) 24(2 lần) 25(2 lần) 31(2 lần) 78(2 lần) 80(2 lần) 96(2 lần) 98(2 lần)

Trong 120 ngày

09(4)lần 33(4 lần) 69(4 lần) 12(3 lần) 26(3 lần) 34(3 lần) 45(3 lần) 52(3 lần)

Trong 365 ngày

61(8 lần) 32(7 lần) 67(7 lần) 88(7 lần) 09(6)lần 33(6 lần) 34(6 lần) 36(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

80(16 lần) 10(14 lần) 12(14 lần) 22(14 lần) 32(14 lần) 92(14 lần) 09(13)lần

Trong 60 ngày

92(28 lần) 22(27 lần) 10(26 lần) 82(26 lần) 52(25 lần) 25(24 lần) 30(24 lần)

Trong 120 ngày

89(52 lần) 10(49 lần) 52(45 lần) 92(45 lần) 25(44 lần) 90(44 lần) 22(43 lần)

Trong 365 ngày

79(127 lần) 62(125 lần) 52(123 lần) 61(120 lần) 32(118 lần) 10(117 lần) 89(117 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
13(3 lần) 34(3 lần) 36(3 lần) 51(3 lần) 97(3 lần) 27(4 lần) 71(4 lần)
Trong 60 ngày
13(7 lần) 34(8 lần) 38(9 lần) 51(9 lần) 05(10)lần 31(10 lần) 42(10 lần)
Trong 120 ngày
36(19 lần) 34(20 lần) 55(21 lần) 58(22 lần) 01(23)lần 04(23)lần 17(23 lần)
Trong 365 ngày
58(69 lần) 34(71 lần) 38(77 lần) 85(77 lần) 01(81)lần 31(83 lần) 23(84 lần)