CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

64(2 lần) 75(2 lần) 77(2 lần) 79(2 lần) 81(2 lần) 02(1)lần 03(1)lần 05(1)lần

Trong 60 ngày

64(4 lần) 79(4 lần) 19(2 lần) 20(2 lần) 41(2 lần) 43(2 lần) 57(2 lần) 58(2 lần)

Trong 120 ngày

79(6 lần) 57(4 lần) 64(4 lần) 70(4 lần) 91(4 lần) 05(3)lần 07(3)lần 19(3 lần)

Trong 365 ngày

79(9 lần) 18(8 lần) 64(8 lần) 24(7 lần) 54(7 lần) 65(7 lần) 70(7 lần) 71(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

58(15 lần) 10(14 lần) 92(14 lần) 04(13)lần 41(13 lần) 56(13 lần) 60(13 lần)

Trong 60 ngày

04(27)lần 79(26 lần) 10(25 lần) 34(25 lần) 35(25 lần) 74(24 lần) 56(23 lần)

Trong 120 ngày

79(51 lần) 34(50 lần) 82(47 lần) 38(44 lần) 10(43 lần) 92(42 lần) 55(41 lần)

Trong 365 ngày

10(125 lần) 92(125 lần) 38(121 lần) 13(120 lần) 70(119 lần) 91(119 lần) 55(118 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
31(3 lần) 36(3 lần) 84(3 lần) 14(4 lần) 29(4 lần) 51(4 lần) 59(4 lần)
Trong 60 ngày
28(8 lần) 51(8 lần) 59(8 lần) 76(8 lần) 73(9 lần) 24(10 lần) 31(10 lần)
Trong 120 ngày
59(22 lần) 14(23 lần) 98(23 lần) 28(24 lần) 76(24 lần) 84(24 lần) 02(25)lần
Trong 365 ngày
81(74 lần) 45(79 lần) 63(79 lần) 73(79 lần) 03(81)lần 27(81 lần) 52(82 lần)