CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

00(2)lần 33(2 lần) 45(2 lần) 01(1)lần 03(1)lần 06(1)lần 09(1)lần 24(1 lần)

Trong 60 ngày

61(3 lần) 00(2)lần 09(2)lần 32(2 lần) 33(2 lần) 45(2 lần) 53(2 lần) 64(2 lần)

Trong 120 ngày

61(4 lần) 70(4 lần) 00(3)lần 16(3 lần) 32(3 lần) 45(3 lần) 57(3 lần) 67(3 lần)

Trong 365 ngày

61(10 lần) 67(7 lần) 70(7 lần) 76(7 lần) 79(7 lần) 88(7 lần) 15(6 lần) 20(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

31(15 lần) 41(14 lần) 88(14 lần) 90(14 lần) 51(13 lần) 89(13 lần) 42(12 lần)

Trong 60 ngày

31(25 lần) 41(24 lần) 53(24 lần) 90(23 lần) 61(22 lần) 65(22 lần) 35(21 lần)

Trong 120 ngày

90(44 lần) 36(42 lần) 44(42 lần) 61(42 lần) 20(41 lần) 41(41 lần) 62(41 lần)

Trong 365 ngày

62(120 lần) 44(118 lần) 56(117 lần) 79(116 lần) 43(115 lần) 61(113 lần) 52(112 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
17(2 lần) 72(2 lần) 01(3)lần 55(3 lần) 75(3 lần) 13(4 lần) 30(4 lần)
Trong 60 ngày
57(7 lần) 72(8 lần) 01(9)lần 30(9 lần) 29(10 lần) 55(10 lần) 07(11)lần
Trong 120 ngày
22(20 lần) 50(21 lần) 57(21 lần) 30(24 lần) 34(24 lần) 01(25)lần 09(25)lần
Trong 365 ngày
85(79 lần) 01(82)lần 25(83 lần) 54(83 lần) 77(84 lần) 28(87 lần) 58(87 lần)