CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

80(3 lần) 57(2 lần) 82(2 lần) 00(1)lần 04(1)lần 11(1 lần) 18(1 lần) 20(1 lần)

Trong 60 ngày

80(5 lần) 48(3 lần) 57(3 lần) 82(3 lần) 11(2 lần) 14(2 lần) 28(2 lần) 58(2 lần)

Trong 120 ngày

80(5 lần) 82(5 lần) 17(4 lần) 29(4 lần) 70(4 lần) 11(3 lần) 14(3 lần) 16(3 lần)

Trong 365 ngày

82(9 lần) 54(7 lần) 80(7 lần) 11(6 lần) 16(6 lần) 17(6 lần) 30(6 lần) 42(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

93(20 lần) 61(17 lần) 97(15 lần) 11(14 lần) 21(14 lần) 91(14 lần) 33(13 lần)

Trong 60 ngày

88(28 lần) 52(27 lần) 48(26 lần) 61(26 lần) 21(24 lần) 91(24 lần) 93(24 lần)

Trong 120 ngày

38(44 lần) 48(43 lần) 52(43 lần) 88(43 lần) 93(43 lần) 21(42 lần) 06(41)lần

Trong 365 ngày

93(112 lần) 42(111 lần) 88(109 lần) 59(108 lần) 48(107 lần) 61(107 lần) 11(106 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
77(2 lần) 26(3 lần) 44(3 lần) 60(3 lần) 62(3 lần) 10(4 lần) 22(4 lần)
Trong 60 ngày
46(7 lần) 77(7 lần) 66(8 lần) 62(9 lần) 63(9 lần) 10(10 lần) 15(10 lần)
Trong 120 ngày
63(18 lần) 10(20 lần) 15(21 lần) 46(21 lần) 73(21 lần) 76(22 lần) 65(23 lần)
Trong 365 ngày
66(68 lần) 27(69 lần) 65(72 lần) 67(74 lần) 32(75 lần) 46(77 lần) 45(78 lần)