CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

70(3 lần) 17(2 lần) 27(2 lần) 29(2 lần) 30(2 lần) 60(2 lần) 62(2 lần) 03(1)lần

Trong 60 ngày

70(4 lần) 54(3 lần) 00(2)lần 13(2 lần) 17(2 lần) 27(2 lần) 29(2 lần) 30(2 lần)

Trong 120 ngày

23(4 lần) 54(4 lần) 70(4 lần) 17(3 lần) 22(3 lần) 35(3 lần) 36(3 lần) 60(3 lần)

Trong 365 ngày

74(9 lần) 82(9 lần) 62(8 lần) 97(7 lần) 98(7 lần) 01(6)lần 02(6)lần 16(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

30(14 lần) 38(14 lần) 79(14 lần) 06(13)lần 07(13)lần 17(13 lần) 49(13 lần)

Trong 60 ngày

38(25 lần) 64(24 lần) 79(24 lần) 80(24 lần) 22(23 lần) 42(23 lần) 61(23 lần)

Trong 120 ngày

79(49 lần) 22(44 lần) 42(42 lần) 61(42 lần) 95(42 lần) 98(42 lần) 10(41 lần)

Trong 365 ngày

78(120 lần) 68(112 lần) 84(110 lần) 94(110 lần) 76(108 lần) 63(107 lần) 92(106 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
15(2 lần) 23(2 lần) 69(3 lần) 73(3 lần) 91(3 lần) 25(4 lần) 44(4 lần)
Trong 60 ngày
86(6 lần) 29(8 lần) 69(8 lần) 91(8 lần) 96(8 lần) 73(9 lần) 15(10 lần)
Trong 120 ngày
86(17 lần) 69(18 lần) 96(20 lần) 27(23 lần) 29(23 lần) 47(24 lần) 92(24 lần)
Trong 365 ngày
66(70 lần) 86(73 lần) 31(75 lần) 52(76 lần) 65(77 lần) 69(77 lần) 16(78 lần)