CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

62(3 lần) 11(2 lần) 17(2 lần) 82(2 lần) 01(1)lần 03(1)lần 16(1 lần) 25(1 lần)

Trong 60 ngày

62(4 lần) 82(4 lần) 74(3 lần) 02(2)lần 11(2 lần) 17(2 lần) 84(2 lần) 98(2 lần)

Trong 120 ngày

62(4 lần) 73(4 lần) 74(4 lần) 82(4 lần) 84(4 lần) 97(4 lần) 98(4 lần) 02(3)lần

Trong 365 ngày

32(8 lần) 59(8 lần) 62(8 lần) 65(8 lần) 88(8 lần) 02(7)lần 05(7)lần 08(7)lần

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

63(18 lần) 20(14 lần) 68(14 lần) 78(13 lần) 82(13 lần) 25(12 lần) 70(12 lần)

Trong 60 ngày

63(27 lần) 03(26)lần 92(26 lần) 12(24 lần) 22(24 lần) 82(24 lần) 44(23 lần)

Trong 120 ngày

20(47 lần) 30(46 lần) 82(44 lần) 00(43)lần 78(43 lần) 68(42 lần) 52(41 lần)

Trong 365 ngày

68(128 lần) 52(122 lần) 65(116 lần) 32(115 lần) 00(114)lần 49(114 lần) 30(111 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
15(2 lần) 86(3 lần) 01(4)lần 11(4 lần) 33(4 lần) 59(4 lần) 02(5)lần
Trong 60 ngày
15(8 lần) 86(8 lần) 01(9)lần 46(9 lần) 42(10 lần) 02(11)lần 10(11 lần)
Trong 120 ngày
15(24 lần) 31(24 lần) 74(24 lần) 80(24 lần) 27(25 lần) 42(25 lần) 60(25 lần)
Trong 365 ngày
60(72 lần) 46(75 lần) 29(78 lần) 95(81 lần) 61(82 lần) 98(82 lần) 04(84)lần