CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

00(2)lần 19(2 lần) 35(2 lần) 02(1)lần 06(1)lần 12(1 lần) 17(1 lần) 28(1 lần)

Trong 60 ngày

19(4 lần) 88(3 lần) 00(2)lần 29(2 lần) 34(2 lần) 35(2 lần) 36(2 lần) 41(2 lần)

Trong 120 ngày

19(5 lần) 10(4 lần) 29(4 lần) 88(4 lần) 99(4 lần) 00(3)lần 05(3)lần 08(3)lần

Trong 365 ngày

88(9 lần) 08(8)lần 19(8 lần) 29(8 lần) 65(8 lần) 86(8 lần) 41(7 lần) 56(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

59(16 lần) 68(16 lần) 81(15 lần) 00(14)lần 98(13 lần) 02(12)lần 18(12 lần)

Trong 60 ngày

52(28 lần) 00(26)lần 02(26)lần 18(26 lần) 59(25 lần) 68(25 lần) 96(23 lần)

Trong 120 ngày

52(54 lần) 59(47 lần) 68(45 lần) 36(42 lần) 43(42 lần) 02(39)lần 19(39 lần)

Trong 365 ngày

49(128 lần) 59(120 lần) 68(119 lần) 86(115 lần) 14(113 lần) 65(111 lần) 93(110 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
09(1)lần 11(3 lần) 97(3 lần) 06(4)lần 08(4)lần 20(4 lần) 24(4 lần)
Trong 60 ngày
09(7)lần 11(7 lần) 25(8 lần) 04(9)lần 87(9 lần) 78(10 lần) 08(11)lần
Trong 120 ngày
37(21 lần) 76(22 lần) 61(24 lần) 11(25 lần) 29(25 lần) 48(25 lần) 53(25 lần)
Trong 365 ngày
61(76 lần) 11(78 lần) 37(79 lần) 95(80 lần) 60(82 lần) 33(84 lần) 41(84 lần)