CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

02(2)lần 05(2)lần 07(2)lần 66(2 lần) 84(2 lần) 97(2 lần) 09(1)lần 20(1 lần)

Trong 60 ngày

05(3)lần 73(3 lần) 97(3 lần) 98(3 lần) 02(2)lần 07(2)lần 09(2)lần 66(2 lần)

Trong 120 ngày

19(4 lần) 84(4 lần) 88(4 lần) 97(4 lần) 02(3)lần 05(3)lần 34(3 lần) 64(3 lần)

Trong 365 ngày

88(10 lần) 86(9 lần) 19(8 lần) 29(8 lần) 05(7)lần 08(7)lần 22(7 lần) 32(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

30(18 lần) 65(14 lần) 00(13)lần 19(13 lần) 22(12 lần) 55(12 lần) 90(12 lần)

Trong 60 ngày

30(27 lần) 00(25)lần 20(25 lần) 58(25 lần) 07(23)lần 83(23 lần) 09(22)lần

Trong 120 ngày

00(51)lần 52(50 lần) 02(46)lần 07(42)lần 23(41 lần) 30(41 lần) 96(41 lần)

Trong 365 ngày

86(125 lần) 49(120 lần) 59(117 lần) 52(116 lần) 65(116 lần) 68(116 lần) 32(113 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
91(1 lần) 81(2 lần) 18(3 lần) 49(3 lần) 62(3 lần) 69(3 lần) 27(4 lần)
Trong 60 ngày
69(6 lần) 03(8)lần 47(9 lần) 74(9 lần) 91(9 lần) 18(10 lần) 35(10 lần)
Trong 120 ngày
11(22 lần) 91(22 lần) 25(23 lần) 69(23 lần) 70(23 lần) 03(24)lần 17(26 lần)
Trong 365 ngày
61(77 lần) 95(77 lần) 60(80 lần) 29(83 lần) 06(84)lần 46(84 lần) 11(85 lần)