CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

23(2 lần) 46(2 lần) 68(2 lần) 88(2 lần) 94(2 lần) 00(1)lần 01(1)lần 09(1)lần

Trong 60 ngày

23(3 lần) 39(3 lần) 65(3 lần) 94(3 lần) 46(2 lần) 54(2 lần) 66(2 lần) 68(2 lần)

Trong 120 ngày

01(4)lần 39(4 lần) 65(4 lần) 68(4 lần) 73(4 lần) 21(3 lần) 23(3 lần) 29(3 lần)

Trong 365 ngày

39(9 lần) 49(9 lần) 70(9 lần) 09(8)lần 31(8 lần) 66(8 lần) 68(8 lần) 21(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

18(14 lần) 22(14 lần) 67(14 lần) 85(14 lần) 10(13 lần) 29(13 lần) 31(13 lần)

Trong 60 ngày

85(30 lần) 29(24 lần) 15(23 lần) 18(23 lần) 27(23 lần) 67(23 lần) 31(22 lần)

Trong 120 ngày

85(53 lần) 15(43 lần) 29(43 lần) 77(42 lần) 80(42 lần) 50(41 lần) 52(41 lần)

Trong 365 ngày

85(121 lần) 15(119 lần) 95(118 lần) 80(116 lần) 77(112 lần) 83(112 lần) 93(111 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
05(2)lần 06(3)lần 19(3 lần) 75(3 lần) 99(3 lần) 04(4)lần 14(4 lần)
Trong 60 ngày
05(9)lần 01(10)lần 78(10 lần) 04(11)lần 20(11 lần) 53(11 lần) 64(11 lần)
Trong 120 ngày
69(16 lần) 64(23 lần) 78(23 lần) 19(24 lần) 65(24 lần) 34(25 lần) 61(25 lần)
Trong 365 ngày
78(69 lần) 69(78 lần) 65(80 lần) 17(81 lần) 40(81 lần) 42(81 lần) 05(82)lần