CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

12(2 lần) 52(2 lần) 87(2 lần) 05(1)lần 10(1 lần) 11(1 lần) 13(1 lần) 21(1 lần)

Trong 60 ngày

42(3 lần) 67(3 lần) 09(2)lần 10(2 lần) 12(2 lần) 18(2 lần) 22(2 lần) 40(2 lần)

Trong 120 ngày

11(4 lần) 67(4 lần) 09(3)lần 20(3 lần) 34(3 lần) 42(3 lần) 44(3 lần) 93(3 lần)

Trong 365 ngày

77(7 lần) 87(7 lần) 93(7 lần) 10(6 lần) 11(6 lần) 13(6 lần) 20(6 lần) 24(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

10(15 lần) 21(14 lần) 72(14 lần) 92(14 lần) 30(13 lần) 44(13 lần) 71(13 lần)

Trong 60 ngày

30(26 lần) 23(25 lần) 47(25 lần) 07(24)lần 71(24 lần) 27(23 lần) 42(23 lần)

Trong 120 ngày

30(50 lần) 27(47 lần) 11(46 lần) 84(44 lần) 63(43 lần) 45(42 lần) 47(41 lần)

Trong 365 ngày

11(126 lần) 10(116 lần) 63(116 lần) 66(114 lần) 84(114 lần) 41(113 lần) 71(113 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
51(3 lần) 58(3 lần) 22(4 lần) 25(4 lần) 36(4 lần) 48(4 lần) 49(4 lần)
Trong 60 ngày
36(9 lần) 53(9 lần) 51(10 lần) 52(10 lần) 59(10 lần) 37(11 lần) 75(11 lần)
Trong 120 ngày
52(19 lần) 48(21 lần) 53(21 lần) 33(22 lần) 77(23 lần) 25(24 lần) 37(24 lần)
Trong 365 ngày
73(71 lần) 34(78 lần) 53(79 lần) 51(80 lần) 58(81 lần) 91(81 lần) 00(82)lần