CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

88(3 lần) 50(2 lần) 54(2 lần) 85(2 lần) 87(2 lần) 93(2 lần) 02(1)lần 05(1)lần

Trong 60 ngày

64(3 lần) 88(3 lần) 93(3 lần) 05(2)lần 07(2)lần 11(2 lần) 17(2 lần) 26(2 lần)

Trong 120 ngày

18(5 lần) 11(4 lần) 69(4 lần) 07(3)lần 25(3 lần) 26(3 lần) 28(3 lần) 36(3 lần)

Trong 365 ngày

17(8 lần) 54(8 lần) 11(7 lần) 36(7 lần) 80(7 lần) 82(7 lần) 89(7 lần) 16(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

14(17 lần) 97(16 lần) 10(13 lần) 11(13 lần) 17(13 lần) 54(13 lần) 85(13 lần)

Trong 60 ngày

97(28 lần) 85(26 lần) 48(24 lần) 26(23 lần) 49(23 lần) 86(23 lần) 11(22 lần)

Trong 120 ngày

48(47 lần) 86(46 lần) 97(46 lần) 26(44 lần) 49(43 lần) 04(42)lần 13(42 lần)

Trong 365 ngày

48(119 lần) 88(113 lần) 79(112 lần) 11(110 lần) 97(110 lần) 71(109 lần) 95(108 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
56(2 lần) 73(3 lần) 78(3 lần) 99(3 lần) 01(4)lần 18(4 lần) 20(4 lần)
Trong 60 ngày
94(8 lần) 21(9 lần) 73(9 lần) 22(11 lần) 34(11 lần) 40(11 lần) 44(11 lần)
Trong 120 ngày
52(21 lần) 50(22 lần) 03(23)lần 22(23 lần) 44(23 lần) 55(23 lần) 73(23 lần)
Trong 365 ngày
27(68 lần) 66(71 lần) 44(73 lần) 50(74 lần) 32(75 lần) 60(75 lần) 29(77 lần)