CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

22(2 lần) 24(2 lần) 41(2 lần) 65(2 lần) 75(2 lần) 89(2 lần) 91(2 lần) 02(1)lần

Trong 60 ngày

65(4 lần) 22(3 lần) 29(3 lần) 41(3 lần) 56(3 lần) 67(3 lần) 91(3 lần) 02(2)lần

Trong 120 ngày

65(5 lần) 22(4 lần) 24(4 lần) 41(4 lần) 56(4 lần) 15(3 lần) 21(3 lần) 29(3 lần)

Trong 365 ngày

45(10 lần) 65(10 lần) 56(8 lần) 01(7)lần 23(7 lần) 29(7 lần) 38(7 lần) 54(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

49(18 lần) 56(16 lần) 15(14 lần) 22(14 lần) 76(14 lần) 79(14 lần) 09(13)lần

Trong 60 ngày

56(27 lần) 15(26 lần) 49(26 lần) 22(24 lần) 48(24 lần) 59(24 lần) 68(24 lần)

Trong 120 ngày

32(47 lần) 49(47 lần) 68(45 lần) 56(44 lần) 48(40 lần) 65(40 lần) 86(40 lần)

Trong 365 ngày

49(126 lần) 67(120 lần) 77(117 lần) 85(117 lần) 88(116 lần) 56(112 lần) 86(112 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
12(4 lần) 23(4 lần) 25(4 lần) 33(4 lần) 46(4 lần) 69(4 lần) 95(4 lần)
Trong 60 ngày
33(9 lần) 69(9 lần) 82(9 lần) 87(9 lần) 20(10 lần) 40(10 lần) 63(10 lần)
Trong 120 ngày
33(18 lần) 46(20 lần) 40(21 lần) 60(21 lần) 95(21 lần) 98(21 lần) 29(24 lần)
Trong 365 ngày
13(79 lần) 33(79 lần) 61(81 lần) 05(83)lần 08(83)lần 41(84 lần) 42(84 lần)