CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

09(2)lần 50(2 lần) 53(2 lần) 05(1)lần 08(1)lần 11(1 lần) 16(1 lần) 22(1 lần)

Trong 60 ngày

24(3 lần) 27(3 lần) 53(3 lần) 70(3 lần) 09(2)lần 22(2 lần) 34(2 lần) 49(2 lần)

Trong 120 ngày

70(5 lần) 09(4)lần 24(4 lần) 49(4 lần) 27(3 lần) 34(3 lần) 53(3 lần) 60(3 lần)

Trong 365 ngày

49(9 lần) 70(9 lần) 66(8 lần) 09(7)lần 23(7 lần) 24(7 lần) 39(7 lần) 81(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

19(17 lần) 09(14)lần 55(14 lần) 56(14 lần) 13(13 lần) 68(13 lần) 97(13 lần)

Trong 60 ngày

55(30 lần) 09(24)lần 25(24 lần) 27(24 lần) 97(23 lần) 13(22 lần) 19(22 lần)

Trong 120 ngày

30(47 lần) 55(47 lần) 95(44 lần) 09(42)lần 01(41)lần 72(41 lần) 97(41 lần)

Trong 365 ngày

19(125 lần) 95(123 lần) 66(120 lần) 15(117 lần) 30(117 lần) 54(114 lần) 23(112 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
32(3 lần) 65(3 lần) 10(4 lần) 29(4 lần) 34(4 lần) 44(4 lần) 58(4 lần)
Trong 60 ngày
29(8 lần) 96(9 lần) 31(10 lần) 44(10 lần) 40(11 lần) 48(11 lần) 58(11 lần)
Trong 120 ngày
32(19 lần) 42(21 lần) 78(21 lần) 17(22 lần) 44(23 lần) 29(24 lần) 48(24 lần)
Trong 365 ngày
17(78 lần) 78(81 lần) 42(82 lần) 88(82 lần) 05(83)lần 96(84 lần) 29(85 lần)