CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

05(2)lần 10(2 lần) 00(1)lần 02(1)lần 07(1)lần 08(1)lần 11(1 lần) 14(1 lần)

Trong 60 ngày

05(3)lần 08(3)lần 10(3 lần) 16(2 lần) 29(2 lần) 32(2 lần) 59(2 lần) 62(2 lần)

Trong 120 ngày

08(5)lần 29(5 lần) 65(5 lần) 91(5 lần) 10(4 lần) 16(4 lần) 22(4 lần) 59(4 lần)

Trong 365 ngày

45(9 lần) 86(9 lần) 56(8 lần) 65(8 lần) 88(8 lần) 08(7)lần 14(6 lần) 16(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

13(14 lần) 32(14 lần) 14(13 lần) 34(13 lần) 63(13 lần) 05(12)lần 08(12)lần

Trong 60 ngày

52(27 lần) 43(26 lần) 15(22 lần) 34(22 lần) 36(22 lần) 08(21)lần 14(21 lần)

Trong 120 ngày

15(48 lần) 49(45 lần) 43(44 lần) 59(44 lần) 14(43 lần) 52(42 lần) 68(42 lần)

Trong 365 ngày

49(130 lần) 67(121 lần) 31(116 lần) 14(113 lần) 68(113 lần) 86(112 lần) 22(110 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
66(3 lần) 76(3 lần) 29(4 lần) 45(4 lần) 46(4 lần) 61(4 lần) 02(5)lần
Trong 60 ngày
76(8 lần) 37(9 lần) 56(9 lần) 60(9 lần) 18(10 lần) 45(10 lần) 66(10 lần)
Trong 120 ngày
60(21 lần) 45(22 lần) 82(23 lần) 12(24 lần) 20(24 lần) 37(24 lần) 95(24 lần)
Trong 365 ngày
60(77 lần) 06(79)lần 37(80 lần) 33(81 lần) 95(81 lần) 42(82 lần) 13(83 lần)