CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

16(2 lần) 74(2 lần) 98(2 lần) 02(1)lần 09(1)lần 10(1 lần) 11(1 lần) 18(1 lần)

Trong 60 ngày

16(3 lần) 24(3 lần) 74(3 lần) 01(2)lần 09(2)lần 11(2 lần) 46(2 lần) 68(2 lần)

Trong 120 ngày

74(6 lần) 62(5 lần) 11(4 lần) 16(4 lần) 82(4 lần) 84(4 lần) 98(4 lần) 01(3)lần

Trong 365 ngày

59(9 lần) 02(8)lần 16(8 lần) 29(8 lần) 41(8 lần) 74(8 lần) 84(8 lần) 88(8 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

03(14)lần 47(14 lần) 33(13 lần) 59(13 lần) 68(13 lần) 76(13 lần) 02(12)lần

Trong 60 ngày

29(25 lần) 68(25 lần) 78(25 lần) 03(23)lần 59(23 lần) 74(23 lần) 81(23 lần)

Trong 120 ngày

78(49 lần) 03(48)lần 92(48 lần) 68(47 lần) 05(44)lần 63(43 lần) 30(39 lần)

Trong 365 ngày

68(135 lần) 52(125 lần) 59(121 lần) 93(118 lần) 00(117)lần 30(115 lần) 49(113 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
82(2 lần) 22(3 lần) 06(4)lần 08(4)lần 12(4 lần) 31(4 lần) 38(4 lần)
Trong 60 ngày
13(8 lần) 65(8 lần) 82(8 lần) 06(9)lần 38(9 lần) 51(9 lần) 17(10 lần)
Trong 120 ngày
13(19 lần) 31(21 lần) 46(22 lần) 06(23)lần 66(23 lần) 01(24)lần 51(24 lần)
Trong 365 ngày
46(79 lần) 60(80 lần) 61(80 lần) 69(82 lần) 10(84 lần) 37(84 lần) 04(85)lần