CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

15(2 lần) 05(1)lần 14(1 lần) 16(1 lần) 18(1 lần) 19(1 lần) 21(1 lần) 22(1 lần)

Trong 60 ngày

15(3 lần) 56(3 lần) 19(2 lần) 35(2 lần) 40(2 lần) 43(2 lần) 45(2 lần) 60(2 lần)

Trong 120 ngày

17(4 lần) 49(4 lần) 56(4 lần) 77(4 lần) 87(4 lần) 14(3 lần) 15(3 lần) 19(3 lần)

Trong 365 ngày

45(9 lần) 23(8 lần) 60(8 lần) 68(8 lần) 38(7 lần) 49(7 lần) 65(7 lần) 77(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

70(14 lần) 47(13 lần) 53(13 lần) 69(13 lần) 75(13 lần) 10(12 lần) 12(12 lần)

Trong 60 ngày

20(24 lần) 57(24 lần) 35(23 lần) 49(23 lần) 70(23 lần) 75(23 lần) 87(23 lần)

Trong 120 ngày

49(45 lần) 67(45 lần) 57(44 lần) 53(43 lần) 86(43 lần) 14(40 lần) 16(40 lần)

Trong 365 ngày

67(125 lần) 85(121 lần) 49(119 lần) 62(119 lần) 88(118 lần) 77(115 lần) 80(114 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
40(3 lần) 89(3 lần) 00(4)lần 04(4)lần 09(4)lần 20(4 lần) 31(4 lần)
Trong 60 ngày
66(9 lần) 89(9 lần) 92(9 lần) 95(9 lần) 06(10)lần 30(10 lần) 50(10 lần)
Trong 120 ngày
50(19 lần) 06(21)lần 13(21 lần) 52(21 lần) 11(22 lần) 00(23)lần 15(23 lần)
Trong 365 ngày
06(77)lần 58(79 lần) 00(80)lần 61(80 lần) 03(81)lần 34(82 lần) 78(82 lần)