CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

24(2 lần) 39(2 lần) 49(2 lần) 53(2 lần) 68(2 lần) 91(2 lần) 01(1)lần 02(1)lần

Trong 60 ngày

39(3 lần) 64(3 lần) 18(2 lần) 24(2 lần) 36(2 lần) 41(2 lần) 45(2 lần) 47(2 lần)

Trong 120 ngày

53(4 lần) 64(4 lần) 68(4 lần) 01(3)lần 13(3 lần) 18(3 lần) 39(3 lần) 41(3 lần)

Trong 365 ngày

67(8 lần) 24(7 lần) 47(7 lần) 53(7 lần) 79(7 lần) 30(6 lần) 41(6 lần) 68(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

13(16 lần) 08(15)lần 18(15 lần) 71(15 lần) 11(13 lần) 10(12 lần) 38(12 lần)

Trong 60 ngày

13(27 lần) 18(27 lần) 48(25 lần) 66(24 lần) 70(24 lần) 10(23 lần) 11(23 lần)

Trong 120 ngày

18(58 lần) 48(46 lần) 54(45 lần) 01(43)lần 71(43 lần) 41(42 lần) 60(42 lần)

Trong 365 ngày

63(124 lần) 18(122 lần) 71(121 lần) 41(117 lần) 07(113)lần 47(111 lần) 68(111 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
40(3 lần) 81(3 lần) 93(3 lần) 03(4)lần 17(4 lần) 19(4 lần) 27(4 lần)
Trong 60 ngày
03(7)lần 59(9 lần) 93(9 lần) 96(9 lần) 21(10 lần) 40(10 lần) 84(10 lần)
Trong 120 ngày
21(20 lần) 86(20 lần) 78(22 lần) 03(23)lần 30(23 lần) 44(23 lần) 82(23 lần)
Trong 365 ngày
86(79 lần) 51(81 lần) 17(83 lần) 58(83 lần) 14(84 lần) 40(84 lần) 37(85 lần)