CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

70(3 lần) 24(2 lần) 96(2 lần) 01(1)lần 04(1)lần 07(1)lần 09(1)lần 28(1 lần)

Trong 60 ngày

70(3 lần) 01(2)lần 03(2)lần 24(2 lần) 31(2 lần) 49(2 lần) 63(2 lần) 71(2 lần)

Trong 120 ngày

12(4 lần) 31(4 lần) 49(4 lần) 66(4 lần) 70(4 lần) 03(3)lần 09(3)lần 33(3 lần)

Trong 365 ngày

49(10 lần) 39(8 lần) 66(8 lần) 70(8 lần) 81(8 lần) 98(8 lần) 07(7)lần 23(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

09(15)lần 31(15 lần) 52(15 lần) 72(15 lần) 77(15 lần) 66(14 lần) 71(14 lần)

Trong 60 ngày

31(27 lần) 99(26 lần) 01(25)lần 72(25 lần) 95(25 lần) 30(23 lần) 67(23 lần)

Trong 120 ngày

31(49 lần) 95(48 lần) 54(47 lần) 60(45 lần) 30(43 lần) 83(42 lần) 90(42 lần)

Trong 365 ngày

19(123 lần) 66(119 lần) 15(117 lần) 30(116 lần) 54(116 lần) 95(114 lần) 23(113 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
88(2 lần) 44(3 lần) 45(3 lần) 53(3 lần) 69(3 lần) 80(3 lần) 81(3 lần)
Trong 60 ngày
17(8 lần) 42(8 lần) 78(8 lần) 27(9 lần) 88(9 lần) 32(10 lần) 47(11 lần)
Trong 120 ngày
17(18 lần) 78(21 lần) 05(22)lần 88(22 lần) 42(23 lần) 18(24 lần) 25(24 lần)
Trong 365 ngày
17(79 lần) 51(79 lần) 88(79 lần) 13(80 lần) 64(80 lần) 59(81 lần) 42(82 lần)