CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

55(2 lần) 59(2 lần) 65(2 lần) 89(2 lần) 93(2 lần) 01(1)lần 09(1)lần 11(1 lần)

Trong 60 ngày

24(3 lần) 15(2 lần) 20(2 lần) 41(2 lần) 44(2 lần) 55(2 lần) 59(2 lần) 65(2 lần)

Trong 120 ngày

79(4 lần) 24(3 lần) 41(3 lần) 53(3 lần) 66(3 lần) 71(3 lần) 81(3 lần) 89(3 lần)

Trong 365 ngày

18(7 lần) 59(7 lần) 65(7 lần) 93(7 lần) 00(6)lần 25(6 lần) 26(6 lần) 36(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

84(19 lần) 45(16 lần) 70(15 lần) 11(14 lần) 27(14 lần) 47(13 lần) 65(13 lần)

Trong 60 ngày

84(30 lần) 63(27 lần) 86(25 lần) 96(25 lần) 02(24)lần 55(23 lần) 66(23 lần)

Trong 120 ngày

63(46 lần) 45(45 lần) 82(45 lần) 84(45 lần) 96(45 lần) 02(43)lần 75(43 lần)

Trong 365 ngày

11(120 lần) 86(119 lần) 84(117 lần) 02(116)lần 08(115)lần 67(114 lần) 82(112 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
03(3)lần 16(3 lần) 33(3 lần) 20(4 lần) 21(4 lần) 44(4 lần) 02(5)lần
Trong 60 ngày
16(8 lần) 23(10 lần) 49(10 lần) 62(10 lần) 77(10 lần) 18(11 lần) 22(11 lần)
Trong 120 ngày
34(21 lần) 26(23 lần) 58(23 lần) 28(24 lần) 61(24 lần) 92(24 lần) 16(25 lần)
Trong 365 ngày
73(70 lần) 34(72 lần) 61(76 lần) 23(77 lần) 28(80 lần) 56(82 lần) 00(83)lần