LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 90 ra ngày 11/02/2015 Đến ngày 02/03/2015 Vẫn chưa ra là 19 ngày
Cặp số: 60 ra ngày 12/02/2015 Đến ngày 02/03/2015 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 42 ra ngày 14/02/2015 Đến ngày 02/03/2015 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 45 ra ngày 15/02/2015 Đến ngày 02/03/2015 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 23 ra ngày 16/02/2015 Đến ngày 02/03/2015 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 48 ra ngày 16/02/2015 Đến ngày 02/03/2015 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 31 ra ngày 17/02/2015 Đến ngày 02/03/2015 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 01 ra ngày 22/02/2015 Đến ngày 02/03/2015 Vẫn chưa ra là 8 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 19 19 13 11 14 19 15 15 15 14 9 15 21 21 14 17 20 19 13 17
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 13 21 13 14 18 19 17 21 13 12 15 14 19 17 20 20 25 14 12 38
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 15 26 17 19 16 13 25 14 22 16 25 17 15 23 13 12 18 30 16 16
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 17 14 15 16 16 15 29 23 16 14 13 24 12 15 24 22 19 19 21 15
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 20 22 20 13 29 15 11 23 21 13 17 25 23 14 19 27 16 20 18 14
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.