LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 93 ra ngày 20/11/2023 Đến ngày 07/12/2023 Vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số: 95 ra ngày 22/11/2023 Đến ngày 07/12/2023 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 56 ra ngày 23/11/2023 Đến ngày 07/12/2023 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 14 ra ngày 25/11/2023 Đến ngày 07/12/2023 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 24 ra ngày 25/11/2023 Đến ngày 07/12/2023 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 69 ra ngày 25/11/2023 Đến ngày 07/12/2023 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 97 ra ngày 25/11/2023 Đến ngày 07/12/2023 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 67 ra ngày 26/11/2023 Đến ngày 07/12/2023 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 68 ra ngày 26/11/2023 Đến ngày 07/12/2023 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 03 ra ngày 28/11/2023 Đến ngày 07/12/2023 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 21 20 13 15 27 12 15 15 11 24 18 19 21 16 21 18 18 18 18 15
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 14 14 17 15 17 18 31 17 18 15 14 23 20 24 34 21 17 22 19 13
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 24 18 19 19 12 26 16 27 15 14 17 18 13 22 22 14 22 15 22 23
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 19 12 13 17 18 18 24 13 16 19 16 25 26 17 18 14 17 16 14 16
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 40 27 17 12 21 18 27 17 15 15 15 16 14 15 21 13 15 19 19 18
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.