LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 13 ra ngày 14/05/2024 Đến ngày 30/05/2024 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 16 ra ngày 15/05/2024 Đến ngày 30/05/2024 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 38 ra ngày 17/05/2024 Đến ngày 30/05/2024 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 24 ra ngày 20/05/2024 Đến ngày 30/05/2024 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 86 ra ngày 20/05/2024 Đến ngày 30/05/2024 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 18 ra ngày 21/05/2024 Đến ngày 30/05/2024 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 21 21 18 14 19 22 17 15 14 16 19 15 21 23 16 21 18 21 17 15
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 10 16 22 15 18 18 18 20 16 22 30 20 13 17 34 15 21 22 19 13
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 24 18 19 19 12 26 18 27 25 14 20 18 11 15 18 21 17 20 22 23
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 19 13 22 17 18 14 24 15 18 15 16 20 24 21 17 17 20 16 14 16
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 37 27 18 16 15 20 27 16 19 15 16 21 15 17 16 17 16 13 13 18
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.