LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 12 ra ngày 07/06/2018 Đến ngày 24/06/2018 Vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số: 94 ra ngày 12/06/2018 Đến ngày 24/06/2018 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 23 ra ngày 13/06/2018 Đến ngày 24/06/2018 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 79 ra ngày 13/06/2018 Đến ngày 24/06/2018 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 25 ra ngày 14/06/2018 Đến ngày 24/06/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 57 ra ngày 14/06/2018 Đến ngày 24/06/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 10 ra ngày 15/06/2018 Đến ngày 24/06/2018 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 20 24 22 21 14 17 19 21 21 15 14 14 15 23 21 18 13 29 21 20
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 16 21 14 12 12 21 15 14 15 15 10 16 18 18 23 35 26 14 25 15
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 18 18 25 13 20 20 23 15 24 14 14 18 15 17 16 18 12 28 35 17
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 10 15 28 20 15 20 15 17 17 24 16 22 16 14 19 19 12 14 33 14
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 15 17 15 19 16 15 21 10 14 18 15 13 23 23 16 21 25 25 19 13
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.