LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 85 ra ngày 30/03/2021 Đến ngày 17/04/2021 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 09 ra ngày 04/04/2021 Đến ngày 17/04/2021 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 57 ra ngày 06/04/2021 Đến ngày 17/04/2021 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 68 ra ngày 06/04/2021 Đến ngày 17/04/2021 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 78 ra ngày 08/04/2021 Đến ngày 17/04/2021 Vẫn chưa ra là 9 ngày
Cặp số: 79 ra ngày 08/04/2021 Đến ngày 17/04/2021 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 18 22 24 18 20 15 23 23 17 14 14 19 18 13 21 20 17 16 20 18
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 24 17 20 25 15 18 19 19 17 22 20 21 24 15 15 18 15 29 18 14
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 17 12 14 15 13 20 19 20 30 16 21 24 21 16 15 42 23 17 21 16
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 14 18 14 30 18 17 17 16 15 19 15 14 18 20 20 19 24 21 33 17
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 13 18 18 18 17 17 27 14 11 21 15 19 23 21 23 16 21 19 14 22
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.