LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 27 ra ngày 19/08/2015 Đến ngày 04/09/2015 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 06 ra ngày 22/08/2015 Đến ngày 04/09/2015 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 00 ra ngày 23/08/2015 Đến ngày 04/09/2015 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 14 ra ngày 23/08/2015 Đến ngày 04/09/2015 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 23 ra ngày 25/08/2015 Đến ngày 04/09/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 41 ra ngày 25/08/2015 Đến ngày 04/09/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 52 ra ngày 25/08/2015 Đến ngày 04/09/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 46 ra ngày 26/08/2015 Đến ngày 04/09/2015 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 12 18 19 11 11 19 23 15 16 19 11 19 20 21 17 15 20 19 18 15
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 12 17 16 16 25 19 17 15 30 12 15 14 19 15 20 10 17 20 18 24
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 17 26 17 14 17 21 19 14 22 12 25 19 21 17 22 15 18 24 24 20
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 19 14 19 14 16 15 29 23 16 20 13 14 13 15 24 14 19 19 14 12
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 20 15 20 16 26 16 15 23 21 16 21 20 17 15 19 15 28 17 18 18
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.