LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 79 ra ngày 04/01/2020 Đến ngày 22/01/2020 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 66 ra ngày 05/01/2020 Đến ngày 22/01/2020 Vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số: 52 ra ngày 08/01/2020 Đến ngày 22/01/2020 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 00 ra ngày 09/01/2020 Đến ngày 22/01/2020 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 75 ra ngày 09/01/2020 Đến ngày 22/01/2020 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 73 ra ngày 10/01/2020 Đến ngày 22/01/2020 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 53 ra ngày 12/01/2020 Đến ngày 22/01/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 86 ra ngày 12/01/2020 Đến ngày 22/01/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 03 ra ngày 13/01/2020 Đến ngày 22/01/2020 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 15 21 16 25 16 14 22 13 21 24 16 22 15 17 14 27 20 21 23 17
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 18 12 21 15 19 22 21 19 22 18 16 23 15 20 14 16 13 23 15 15
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 14 32 19 14 17 18 21 16 20 11 19 26 22 25 12 23 20 21 16 13
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 20 15 22 16 17 24 16 21 15 32 22 18 18 18 24 18 20 17 31 23
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 14 22 20 14 15 22 16 16 16 20 19 20 19 14 16 19 14 18 19 19
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.