LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 57 ra ngày 28/03/2014 Đến ngày 17/04/2014 Vẫn chưa ra là 20 ngày
Cặp số: 81 ra ngày 30/03/2014 Đến ngày 17/04/2014 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 05 ra ngày 04/04/2014 Đến ngày 17/04/2014 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 92 ra ngày 04/04/2014 Đến ngày 17/04/2014 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 75 ra ngày 06/04/2014 Đến ngày 17/04/2014 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 99 ra ngày 06/04/2014 Đến ngày 17/04/2014 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 51 ra ngày 07/04/2014 Đến ngày 17/04/2014 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 01 ra ngày 08/04/2014 Đến ngày 17/04/2014 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 28 17 13 15 21 26 15 28 18 16 31 18 19 21 18 16 14 17 23 11
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 27 21 11 22 18 17 20 22 21 12 28 38 18 20 22 23 16 14 17 19
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 16 16 12 15 10 12 19 27 23 16 15 23 17 16 12 19 18 30 16 16
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 14 13 14 26 13 15 15 14 15 16 30 24 18 28 11 12 20 25 22 13
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 15 19 16 17 12 14 16 23 14 25 23 23 14 23 24 16 26 12 16 15
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.