LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 45 ra ngày 19/01/2023 Đến ngày 06/02/2023 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 50 ra ngày 19/01/2023 Đến ngày 06/02/2023 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 97 ra ngày 19/01/2023 Đến ngày 06/02/2023 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 86 ra ngày 20/01/2023 Đến ngày 06/02/2023 Vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số: 32 ra ngày 26/01/2023 Đến ngày 06/02/2023 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 05 ra ngày 27/01/2023 Đến ngày 06/02/2023 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 52 ra ngày 27/01/2023 Đến ngày 06/02/2023 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 13 ra ngày 28/01/2023 Đến ngày 06/02/2023 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 14 13 14 31 27 16 27 14 23 16 17 17 15 10 23 19 27 18 18 19
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 15 19 17 24 22 15 15 27 19 22 22 14 26 19 13 15 17 16 13 15
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 24 15 16 16 18 30 13 18 13 20 22 16 18 16 16 19 22 15 22 20
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 16 22 18 27 15 18 16 13 19 20 18 25 26 36 17 15 16 20 21 17
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 12 24 26 17 21 13 25 16 17 19 15 14 15 17 19 16 11 18 17 26
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.