LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 42 ra ngày 02/01/2022 Đến ngày 18/01/2022 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 66 ra ngày 03/01/2022 Đến ngày 18/01/2022 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 76 ra ngày 04/01/2022 Đến ngày 18/01/2022 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 68 ra ngày 06/01/2022 Đến ngày 18/01/2022 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 71 ra ngày 06/01/2022 Đến ngày 18/01/2022 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 83 ra ngày 06/01/2022 Đến ngày 18/01/2022 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 47 ra ngày 08/01/2022 Đến ngày 18/01/2022 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 59 ra ngày 08/01/2022 Đến ngày 18/01/2022 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 00 ra ngày 09/01/2022 Đến ngày 18/01/2022 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 23 22 24 17 15 15 13 23 20 14 13 18 18 13 25 16 16 23 16 16
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 19 17 16 23 17 21 22 15 26 14 15 21 15 25 17 15 19 29 14 15
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 14 17 20 15 19 20 17 14 30 25 14 24 24 22 17 20 20 21 28 16
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 16 18 24 10 18 16 14 9 16 12 14 14 15 19 15 21 19 25 16 17
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 14 13 15 19 20 32 17 19 16 16 12 15 23 15 13 28 28 19 13 13
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.