LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 96 ra ngày 02/01/2019 Đến ngày 16/01/2019 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 42 ra ngày 04/01/2019 Đến ngày 16/01/2019 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 69 ra ngày 04/01/2019 Đến ngày 16/01/2019 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 83 ra ngày 05/01/2019 Đến ngày 16/01/2019 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 18 ra ngày 06/01/2019 Đến ngày 16/01/2019 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 91 ra ngày 06/01/2019 Đến ngày 16/01/2019 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 27 ra ngày 07/01/2019 Đến ngày 16/01/2019 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 28 24 12 21 17 23 19 21 21 17 16 27 23 20 17 19 14 20 23 13
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 17 15 13 23 14 19 15 12 19 19 26 14 21 20 23 35 26 23 25 13
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 26 18 18 14 15 20 23 15 15 11 26 13 21 15 13 18 11 28 20 17
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 14 14 15 20 25 17 25 17 17 24 16 18 16 16 17 19 15 17 15 12
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 13 18 14 14 16 15 16 15 14 20 15 14 16 23 16 21 15 25 19 13
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.