LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 22 ra ngày 06/10/2016 Đến ngày 24/10/2016 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 41 ra ngày 09/10/2016 Đến ngày 24/10/2016 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 66 ra ngày 10/10/2016 Đến ngày 24/10/2016 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 56 ra ngày 11/10/2016 Đến ngày 24/10/2016 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 16 ra ngày 12/10/2016 Đến ngày 24/10/2016 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 60 ra ngày 13/10/2016 Đến ngày 24/10/2016 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 72 ra ngày 13/10/2016 Đến ngày 24/10/2016 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 61 ra ngày 14/10/2016 Đến ngày 24/10/2016 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 93 ra ngày 14/10/2016 Đến ngày 24/10/2016 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 47 ra ngày 16/10/2016 Đến ngày 24/10/2016 Vẫn chưa ra là 8 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 16 18 19 18 19 21 24 19 18 21 18 18 16 18 17 17 15 21 23 18
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 14 28 17 16 22 22 14 20 17 15 18 15 19 15 18 16 18 12 26 21
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 15 16 19 12 30 19 14 17 27 23 14 22 17 17 12 25 16 16 17 12
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 18 18 11 23 14 17 24 19 18 19 18 20 20 17 36 14 14 12 20 15
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 15 14 20 27 13 15 14 15 15 18 19 22 23 13 16 19 15 14 24 20
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.