LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 65 ra ngày 04/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số: 07 ra ngày 05/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 69 ra ngày 05/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 18 ra ngày 06/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 86 ra ngày 06/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 17 ra ngày 07/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 43 ra ngày 07/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 72 ra ngày 07/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 48 ra ngày 08/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 70 ra ngày 08/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 97 ra ngày 09/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 16 ra ngày 10/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 32 ra ngày 10/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 40 ra ngày 10/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 47 ra ngày 10/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 10 ra ngày 11/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 21 ra ngày 11/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 27 ra ngày 11/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 36 ra ngày 11/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 37 ra ngày 11/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 59 ra ngày 11/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 62 ra ngày 11/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 67 ra ngày 11/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 68 ra ngày 11/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 81 ra ngày 11/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 39 ra ngày 12/02/2018 Đến ngày 21/02/2018 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 21 14 22 15 14 18 16 14 21 14 14 14 13 23 25 18 15 29 21 20
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 15 21 14 12 14 21 28 14 13 25 11 16 22 18 16 21 12 13 25 15
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 18 10 25 16 20 20 23 15 24 14 14 20 16 17 16 16 20 19 35 17
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 22 15 28 13 17 29 11 22 20 19 16 22 15 17 19 16 12 16 33 14
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 17 17 17 19 20 11 21 11 16 23 23 19 23 12 22 13 25 18 19 20
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.