LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 78 ra ngày 02/09/2017 Đến ngày 21/09/2017 Vẫn chưa ra là 19 ngày
Cặp số: 64 ra ngày 08/09/2017 Đến ngày 21/09/2017 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 80 ra ngày 08/09/2017 Đến ngày 21/09/2017 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 93 ra ngày 10/09/2017 Đến ngày 21/09/2017 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 41 ra ngày 11/09/2017 Đến ngày 21/09/2017 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 16 ra ngày 12/09/2017 Đến ngày 21/09/2017 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 21 14 22 18 34 18 17 14 21 13 33 26 18 16 25 13 20 29 21 20
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 15 18 24 16 22 22 28 13 17 25 11 18 22 18 13 16 27 20 13 11
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 18 20 25 20 15 16 16 29 20 14 18 23 16 17 18 16 20 19 17 18
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 22 11 28 26 17 29 14 22 20 21 16 22 19 18 15 16 18 16 18 17
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 17 16 17 13 20 22 28 15 17 23 23 19 23 10 22 13 19 18 24 20
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.