LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 20 ra ngày 14/05/2017 Đến ngày 29/05/2017 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 88 ra ngày 16/05/2017 Đến ngày 29/05/2017 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 73 ra ngày 17/05/2017 Đến ngày 29/05/2017 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 98 ra ngày 17/05/2017 Đến ngày 29/05/2017 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 51 ra ngày 19/05/2017 Đến ngày 29/05/2017 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 57 ra ngày 20/05/2017 Đến ngày 29/05/2017 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 21 18 17 18 34 21 24 14 12 13 33 26 18 16 14 15 20 21 13 12
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 14 21 24 16 22 22 17 13 17 25 14 18 22 14 18 16 27 20 26 14
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 18 20 18 20 15 16 16 29 27 13 18 23 13 16 18 15 20 15 17 18
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 21 11 12 26 17 21 16 22 17 21 18 14 19 18 15 14 18 14 18 17
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 17 16 17 27 20 22 28 15 17 23 23 19 23 13 22 19 19 14 24 19
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.