LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 74 ra ngày 29/11/2014 Đến ngày 19/12/2014 Vẫn chưa ra là 20 ngày
Cặp số: 21 ra ngày 03/12/2014 Đến ngày 19/12/2014 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 50 ra ngày 04/12/2014 Đến ngày 19/12/2014 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 46 ra ngày 05/12/2014 Đến ngày 19/12/2014 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 15 ra ngày 08/12/2014 Đến ngày 19/12/2014 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 07 ra ngày 09/12/2014 Đến ngày 19/12/2014 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 22 ra ngày 09/12/2014 Đến ngày 19/12/2014 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 44 ra ngày 09/12/2014 Đến ngày 19/12/2014 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 48 ra ngày 09/12/2014 Đến ngày 19/12/2014 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 08 ra ngày 10/12/2014 Đến ngày 19/12/2014 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 19 19 13 15 17 26 11 15 18 12 31 18 21 20 13 17 20 19 14 17
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 27 21 13 14 18 17 17 22 13 12 15 14 19 17 22 20 25 12 17 38
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 16 16 14 19 14 12 25 14 15 16 15 17 17 23 13 13 18 30 16 16
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 17 14 15 16 16 15 29 23 12 14 20 24 12 15 19 22 20 19 21 15
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 20 22 13 12 29 15 16 23 21 25 17 25 23 19 19 27 18 20 18 14
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.